Installera AMC blodiga makron

Ladda ner den aktuella versionen av Bloody 7 här

0. Ladda ner och överför makron till skrivbordet

1. Gå till fliken Oscar Macro

2. Klicka på pilen bredvid filen

3. Klicka på det nya spelet.

Installera AMC blodiga makron

4. Ange namnet på spelet och klicka på OK

Installera AMC blodiga makron

5. Klicka på pilen bredvid filen

6. Klicka på / ut filen.

Installera AMC blodiga makron

7. Välj makro (er) och klicka på den gröna pilen

8. Gå till fliken Headshot

Installera AMC blodiga makron

9. Klicka Headshot på fliken Headshot

Installera AMC blodiga makron

10. Gå till m-makro och välj makro

* Upplösningsinställningar Lämna standard

11. Klicka på Tillbaka.

* I fönstret som visas, klicka på Ja, ange ett namn och klicka på OK

Installera AMC blodiga makron

12. Klicka på pilen i kolumnen CTRL och välj bekvämt

13. Klicka på Apply

Installera AMC blodiga makron

Makro (s) set (s).

Installera makron på A4tech Bloody färdig.

EA ê ê I I I IA X7 A4Tech IUoU

IA ìììììàààìììììììì IA ððààààûûûûûûûûûûûûûûûûûûû

Oscar Editor

Niini 1: A: a: äèãààààààû Mu MACROLIBRARY ei ïååÒåÒåàààààààààààààààààààààààààà

Ñïîñî 2: Çàîääìì æåååååå

ñêèèè 1 1.

Non-ììììì ððüû ... Ïïàìììþþþþþþþþ þþþþþþþþêêêêêñìììþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþììììììñ .. .. .. .. .. .. ..ñ .. .. .. .. Använda Antal Equipment Nätaggregat

ñêêèè 2.

Âááìì ìììììììÿÿÿüÿøøøøøøøøøøøøøøððøððððððððø

Íëìììì êêêêêêêêêêêêê ììììììììììììì ññîññîî

ñêêèè 3.

Âûáììì ìøìàììììììììììììì êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê.

ñêêèè 4.

Ì êØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ Ø !!!!!

Clicking ìàêòòòòòòòðððððððððð ØØØØÓÓÓÓÓÓÓ

ÄààÀìàààèèîîîîîîîîî 3 3 3 3 3 3 3 3 3îîîîîîîîìììììììììììî

Headshot ïêêêêêêêêäèäääääääûûûûûûûèûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû (Neede 5)

ñêêèè 5.

Ïååååååå aaaa êêêêêêêêêêêêêêêêêêèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè hèûèèûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû â Ïóò:

Program (x86) -> Bloody (3,4,5,6) -> Bloody (3,4,5,6) -> Data -> Res EE Mouse -> engelska -> scriptsmacros -> Gunlib.

Ïëëååîèèìììììììì ì h h H I H a E a ADA âûáàààà åþþþþþþ óóóóóóóóþóíþíííþíþþ Â òàèööööååååå aEAE òòòòòñòññ NNNNNNNNNNNNNN (ñêêðè 6)

ñêêèè 6.

Âûáàìì þþþþêêêêêêêêêêêêêêâìììþþþþâÂâââââââââÂÂÂâÂââÂââÂÂââÂÂâââÂââÂââÂÂâ Yoi N-nyckel. ëè 3-nyckel è Monteringsanmälan. (ñêêèèè 7 7)

ñêêèè 7 7.

Ìàððññââââûûûû!

Áñéè Ai âðåììÿÿ èèëëëëëëëëëëëëëëëëëèèèèèèèèèèèñññïññññïïïïïïïïïòïììììììììììïðððððñð aaa ðððððâöååååååååååååå

X7 ì ì blodig

Åñëèè â A II îîééé EES IIE IIA åëëèèèèññññññññññððððààÀÒÀ.MGN au Jag ìîåïïïïïï x x x x xààààààìì bl bl bl blðððààààààààìììLODY.

Ï äëëììîîèèèèìîîîîîîîî 3 3Ü 3Ü 3Üð 3îîîîîî.

Föränderlig IA ì ìàðððàÀÒÀ * .amc (AAC ëêìì (LBM)) A II Blodig. âàêêêê èèèèèå ûûûûûûû

(Ïêêêêââèèåûûûûûîîîîîîîîîîîîüîîîîîîîòòüü ò î òòòòòòäääää aaaaa ñ

Neede 8 8.

Ïêêêàâââåèååûûûûûûûûûûûûþþèèè E E Â GUNLIB IIo :::::

Program (x86) -> Bloody (3,4,5,6) -> Bloody (3,4,5,6) -> Data -> Res EE Mouse -> engelska -> scriptsmacros -> Gunlib.

Àëòììììììàààààìììó bl bl bl bl bl bl Blaa "ììäìììììì àààêê "" Headshot", Âûáààììììààà è SV ûûèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèû ûûûûûûûûû

Blody_hed.

Æìì Íà m-makro. Anslutning âîççëëëëëëëãî NNNNN èììààààììêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêàììììì Ja

M-makro.

Âääÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿññññññ a a è " OK.

M-macro-2

óóóóóóóóóóóó ÂååàamMC çàãæååå ààààììóóóóóóóóóóóó!

Makro effekter | Ìàðññíí.

Anslutning IA EA ëàøøø ,,,,, øøøøøøøøøøøøø

makroner. Effekter.

Tittar på! Í ïåüüéééñññ ýÒîééàààîîîî î r Råå r rå r RUU AAI).

Èñïüüçç ààóó. Makro effekter. ìà Ííííííííòòòòòòòòòò ëþáþ Îáóóþþþþ Ó , Ëþõõõõõääääääòòò, E, ÄÀæÅ OA laa ïÒòóò îíîíîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

Íà. Makro effekter. ì ì î î î ï ïÃðàåå Oscar makro. Makron Effects - Yoi âòòâêêêéééé x x x x x x x x x xò x x xÿòòòò xòÿÿÿòÿòòÿòòêòòñòòòòòòòòòòòòòòòòòò È ñàìîå âàæíîå ÷ Oi ïðîãðàììà ìàêðîñ åôåêò IA ðàáîòàåò EAE ÷ eo, IA âìåøèâàåòñÿ â ôàéëû èãðû, à ðàáîòàåò ñ ìûøêîé IA ïðÿìóþ, Yoi äàåò 100% áåçîïàñíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìàêðîñîâ.

Makro effekter. a a a E E ëþáé îîîêêîî ååäÒ aaaaaa ä èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèåèîåèèèååèååå

Makroneffekter-001

På befogenheter:

  • 4. tillfälle î ïïêê. - IIIII Òüââââ, ââüâü, üõððððüüü ñññññññññ Anslutande ñ ì ë ñ ñ ë ë ë ïê ïê ï. Íààõõèèèèèèèèðððäåäòäûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû
  • 2. Extraktion av sidan. - att karakterisera ê ê ê a a ïàîããûûüüññññ ðððððððððððððððððððððððð
  • 1. Hålla - Â Â íîààààààààààààííííÿâÿÿ Yu äûäääääääûäûû ä .ààamàMC èçûääääää
Makroneffekter-002

Îêîêêêöööööèèèè

  • Ñåíñàüüüñññññññññññññññññññññññññîîîîîîîîîîîî - ìæííííâÒüòòòòññññøøøøøøøøø, íííííÒîíííòòòòòòòòòòòòòòòò
  • Öppnande ñëïïååååå. - âûñòàâëÿåòñÿ ãîðÿ ÷ ay êíîïêà AEY âêëþ ÷ åíèÿ ìàêðîñà, ñòàíäàðòíî âûñòàâëåíà IA ëåâóþ êíîïêó ìûøè, II Anou âîçìîæíîñòü âûñòàâèòü ëþáóþ óäîáíóþ AEY Aan êëàâèøó;
  • Àüüé ìééééää. - áñéè õàòò ÷ î àààÒ Â Â èãååå Ò oooo ò ooooooo ò OOO
Makroneffekter-003 Makro effekter

Efter installation och aktivering (om nödvändigt) är det dags att etablera vårt första makro till musen. För att göra detta, se till att makrot inte är i arkivet och i OS-fil delsystem hittar mappen finns på.

Installation 5.

Denna väg innehåller undermappar med makron. Du kan använda båda standardmapparna och skapa din egen. Om du skapar mappar ihåg manuellt för att överföra inställningsfilen från någon standard mapp om du skapar mappar från Bloody musen programvara, då du inte behöver göra detta, kommer filen att skapas automatiskt. Du behöver inte redigera den här filen. Ägna särskild uppmärksamhet som i sökvägen, namnet på mapparna och makron själva bör inte korsas symboler, det kan orsaka fel i driften av musen. Gå sedan till fliken Headshot i det högra hörnet av musen.

Installation 6.

Om du i den här mappen ser ditt makro överförd tidigare betyder det att makroen är klar för installation. Om mappen fortfarande är tom, svänger vi till nästa steg och anpassar vårt makro till jobbet på musens mus. För att göra detta måste vi välja fliken M-macro.

Installation 7.

Nu finns det ett makro som vi har flyttat. För att anpassa glansen till jobbet med musen, välj den och klicka på knappen tillbaka i nedre högra hörnet.

Installation 8.

Namn på det nya makro godtrogen, bekväm för dig. Använd inte Cyril och specialfabriker. Klicka på OK. Makroen sparas under ett nytt namn och placeras i biblioteket i makronen av Blady.

Installation 9.

Välj sedan vårt makro till ett av mössens operationslägen. Standard är tre, gul, grön och röd. Du kan bara installera två makron på vänsterknappen och välj direkt på musen i mitten av de centrala nycklarna. Tredje färgen returnerar vänster musknapp i standardläge för att fungera i O.S. Program, etc.

Installation 10.

Nu kan makroet redan testas, det kommer att fungera och utföra sina funktioner. Du kan också installera makron till de återstående mus tangenterna. För att göra detta, gå till knappmenyn där alla andra programmerbara tangenter på musen är konfigurerade.

Leave a Reply

Close